Category: travel news

หลวงพ่อเพชร วัดบาง เป็นหนึ่งในพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดกำแพงเพชรอีกองค์หนึ่ง ซึ่งประดิษฐานอยู่ในวิหารที่วัดบาง โดยปกตินั้นจะไม่ให้บุคคลทั่วไปเข้าไปสักการบูชา แต่ปัจจุบันได้มีการเปิดให้กับผู้ที่เลื่อมใสได้เข้าไปสักการบูชา ตามประวัติกล่าวไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2479 หลวงพ่อผิว พระธรรมาธิมุตมุนีเจ้าอาวาสวัดบางและหลวงพ่อภา พระครูวิธานวชิรศาสตร์ ได้อัญเชิญหลวงพ่อเพชรจากวัดต่อม่อ

CATEGORY: travel news

0

Copyright 2018. NsThemes WordPress Theme.